GTM-01 NRT25 TOKYO STRONG หวานใจคนเดิม 6D3N JUL-SEP18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ ศาลเจ้าอารายายามะ ตลาดปลาซึจิกิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
เดินทาง กรกฏาคม - กันยายน 2561
เริ่มต้น 20,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 20,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค – ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ
วันที่สี่ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่หก กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ก.ค.61 08ก.ค.61 20,999 20,999 20,999 8,000
04ก.ค.61 09ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
05ก.ค.61 10ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
06ก.ค.61 11ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
10ก.ค.61 15ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
11ก.ค.61 16ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
12ก.ค.61 17ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
13ก.ค.61 18ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
17ก.ค.61 22ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
18ก.ค.61 23ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
19ก.ค.61 24ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
20ก.ค.61 25ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
04ก.ย.61 09ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
05ก.ย.61 10ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
06ก.ย.61 11ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
07ก.ย.61 12ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
11ก.ย.61 16ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
12ก.ย.61 17ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
13ก.ย.61 18ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
14ก.ย.61 19ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
18ก.ย.61 23ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
19ก.ย.61 24ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
20ก.ย.61 25ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
21ก.ย.61 26ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
25ก.ย.61 30ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
26ก.ย.61 01ต.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้