GTM13 (TC004SL-1) TAMCOC VIETNAM HAN-HAL-NIN 4DAYS AUG-OCT 18 SL
GTM13 (TC004SL-1) TAMCOC VIETNAM HAN-HAL-NIN  4DAYS AUG-OCT 18  SL
เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 6
ราคาเริ่มต้น 11,900.-บาท
โดยสายการบิน Thai Lion Air


เริ่มต้น 11,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
วันที่สาม ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh
วันที่สี่ นิงห์บิงห์ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 13ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 2,700
12ต.ค.61 15ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 2,700
21ต.ค.61 24ต.ค.61 11,900 11,900 11,900 2,700
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้