GTM-13 (SW002SL-1) SWITZERLAND VIETNAM 3D _HAN-SAPA 3 DAYS JUN-OCT 18 28 MAY 18
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หมู่บ้านชาวเขา สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ 
เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 9,500.-
โดยสายการบิน Thai Lion Air


เริ่มต้น 9,500


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หมู่บ้านชาวเขา สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 9,500.- โดยสายการบิน Thai Lion Air
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา
วันที่สอง เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ภูเขาห่ามโหร่ง – ฮานอย – ถนน 36 สายเก่า
วันที่สาม ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 9,500 9,500 9,500 1,900
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 9,500 9,500 9,500 1,900
06ก.ค.61 08ก.ค.61 9,500 9,500 9,500 1,900
13ก.ค.61 15ก.ค.61 9,500 9,500 9,500 1,900
20ก.ค.61 22ก.ค.61 9,500 9,500 9,500 1,900
27ก.ค.61 29ก.ค.61 10,500 10,500 10,500 1,900
03ส.ค.61 05ส.ค.61 9,500 9,500 9,500 1,900
10ส.ค.61 12ส.ค.61 10,500 10,500 10,500 1,900
12ส.ค.61 14ส.ค.61 10,500 10,500 10,500 1,900
17ส.ค.61 19ส.ค.61 9,500 9,500 9,500 1,900
31ส.ค.61 02ก.ย.61 9,500 9,500 9,500 1,900
07ก.ย.61 09ก.ย.61 9,500 9,500 9,500 1,900
14ก.ย.61 16ก.ย.61 9,500 9,500 9,500 1,900
21ก.ย.61 23ก.ย.61 9,500 9,500 9,500 1,900
28ก.ย.61 30ก.ย.61 9,500 9,500 9,500 1,900
05ต.ค.61 07ต.ค.61 9,500 9,500 9,500 1,900
19ต.ค.61 21ต.ค.61 10,500 10,500 10,500 1,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้