GTM-13 (GM002VN) GOOD MORNING SAPA VIETNAM HANOI-SAPA-FANSIPAN 4DAYS 26 - 29 JUL 18 BY VN
GTM-13 (GM002VN) GOOD MORNING SAPA  VIETNAM  HANOI-SAPA-FANSIPAN 4DAYS  26 - 29 JUL 18  BY VN
เดินทาง ก.ค. 61
ราคา 12,900.-บาท
โดยสายการบิน Vietnam Airlines


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง ฮานอย – ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
วันที่สาม เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ก.ค.61 29ก.ค.61 12,900 12,900 12,900 2,700
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้