GTM-06 EUR 34B Miracle Iceland 10 D OCT 18 BY TG
GTM-06 EUR_34B_Miracle Iceland 10 D OCT 18 BY TG
เดินทาง ต.ค. 61
ราคา 159,000.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 159,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
วันที่ 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
วันที่ 3 บอร์กาเนส - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - บอร์กาเนส
วันที่ 4 บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
วันที่ 5 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
วันที่ 6 โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ล่องเรือชมไอซ์เบิร์ก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
วันที่ 7 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - เรกยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ
วันที่ 8 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
วันที่ 9 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ต.ค.61 15ต.ค.61 159,000 159,000 159,000 20,000
12ต.ค.61 21ต.ค.61 159,000 159,000 159,000 20,000
20ต.ค.61 29ต.ค.61 159,000 159,000 159,000 20,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้