GTM-01 HKG22 ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 2วัน1คืน JUN-AUG18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด  2วัน1คืน 
เดินทาง มิ.ย.-ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
โดยสายการบิน  Cathay Pacific (CX)


เริ่มต้น 10,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 2วัน1คืน เดินทาง มิ.ย.-ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999.- โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ย่านจิมซาจุ่ย- A Symphony of Lights
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน–สำนักชีฉีหลิน–เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย- ฮ่องกง -กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15มิ.ย.61 16มิ.ย.61 10,999 10,999 9,999 5,500
16มิ.ย.61 17มิ.ย.61 10,999 10,999 9,999 5,500
23มิ.ย.61 24มิ.ย.61 10,999 10,999 9,999 5,500
30มิ.ย.61 01ก.ค.61 10,999 10,999 9,999 5,500
04ส.ค.61 05ส.ค.61 10,999 10,999 9,999 5,500
12ส.ค.61 13ส.ค.61 13,999 13,999 12,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้