GTM-23 ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ้มช้อป 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ้มช้อป 3D2N 
เดินทาง  มิถุนายน-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
โดยสายการบิน สายการบินเอมิเรตส์  (EK)


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ้มช้อป 3D2N เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 16,900.- โดยสายการบิน สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี
วันที่สอง เกาะลันเตา – นั่งกระเช้า 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้ง City Gate
วันที่สาม วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15มิ.ย.61 17มิ.ย.61 16,900 15,900 14,900 5,000
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 16,900 15,900 14,900 5,000
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 16,900 15,900 14,900 5,000
30มิ.ย.61 02ก.ค.61 16,900 15,900 14,900 5,000
06ก.ค.61 08ก.ค.61 17,900 16,900 15,900 5,000
07ก.ค.61 09ก.ค.61 17,900 16,900 15,900 5,000
13ก.ค.61 15ก.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
14ก.ค.61 16ก.ค.61 17,900 16,900 15,900 5,000
20ก.ค.61 22ก.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
21ก.ค.61 23ก.ค.61 17,900 16,900 15,900 5,000
27ก.ค.61 29ก.ค.61 22,900 21,900 20,900 5,000
28ก.ค.61 30ก.ค.61 21,900 20,900 19,900 5,000
03ส.ค.61 05ส.ค.61 17,900 16,900 15,900 5,000
04ส.ค.61 06ส.ค.61 17,900 16,900 15,900 5,000
10ส.ค.61 12ส.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
11ส.ค.61 13ส.ค.61 19,900 18,900 17,900 5,000
12ส.ค.61 14ส.ค.61 17,900 16,900 15,900 5,000
17ส.ค.61 19ส.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
18ส.ค.61 20ส.ค.61 17,900 16,900 15,900 5,000
31ส.ค.61 02ก.ย.61 17,900 16,900 15,900 5,000
01ก.ย.61 03ก.ย.61 17,900 16,900 15,900 5,000
07ก.ย.61 09ก.ย.61 17,900 16,900 15,900 5,000
08ก.ย.61 10ก.ย.61 17,900 16,900 15,900 5,000
14ก.ย.61 16ก.ย.61 17,900 16,900 15,900 5,000
15ก.ย.61 17ก.ย.61 17,900 16,900 15,900 5,000
21ก.ย.61 23ก.ย.61 17,900 16,900 15,900 5,000
22ก.ย.61 24ก.ย.61 17,900 16,900 15,900 5,000
05ต.ค.61 07ต.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
06ต.ค.61 08ต.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
12ต.ค.61 14ต.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
13ต.ค.61 15ต.ค.61 19,900 18,900 17,900 5,000
19ต.ค.61 21ต.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
20ต.ค.61 22ต.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
21ต.ค.61 23ต.ค.61 19,900 18,900 17,900 5,000
26ต.ค.61 28ต.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
27ต.ค.61 29ต.ค.61 18,900 17,900 16,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้