GTM-05 GO1HAN-FD002 เวียดนามเหนือ...มอคโช ซาปา ฟานสิปัน 3D2N AUG-NOV 18 BY FD
ทัวร์เวียดนาม มอคโช ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน
เดินทาง สิงหาคม - พฤศจิกายน 61
เพียง 12,900 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม มอคโช ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน เดินทาง สิงหาคม - พฤศจิกายน 61 เพียง 12,900 บาท โดยสายการบิน Air Asia (FD)
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ฮานอย-ซาปา -อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา – ซาปา
วันที่ 2: ซาปา– Fansipan -MOC CHAU
วันที่ 3: MOC CHAU –ชมทุ่งดอกไม้มอคโช-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย -กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ส.ค.61 05ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 2,500
28ก.ย.61 30ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 2,500
16พ.ย.61 18พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้