GTM-01 NRT02 TOKYO SPARKLING 5D3N SEP-OCT 18 BY XJ

GTM-01 TOKYO SPARKLING 5D3N
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 23,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-01 TOKYO SPARKLING 5D3N
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ-วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – เยือนเมืองเก่าซาวาระ – อิออน-กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29ก.ย.61 03ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 5,000
04ต.ค.61 08ต.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
05ต.ค.61 09ต.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
06ต.ค.61 10ต.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
10ต.ค.61 14ต.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,000
17ต.ค.61 21ต.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
18ต.ค.61 22ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,000
24ต.ค.61 28ต.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
25ต.ค.61 29ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
26ต.ค.61 30ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
27ต.ค.61 31ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
31ต.ค.61 04พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้