GTM-05 GO1DAD-FD004 เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3D2N JUN-NOV 18 BY FD
ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มิถุนายน - พฤศจิกายน 61
ราคา 11,900 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 11,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน เดินทาง มิถุนายน - พฤศจิกายน 61 ราคา 11,900 บาท โดยสายการบิน Air Asia (FD)
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองฮอยอัน– สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ฮอยอัน -“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน
วันที่ 2: เมืองฮอยอัน-เมืองดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-นั่งรถสามล้อ ชมเมืองดานัง -ตลาดฮาน -เมืองดานัง
วันที่ 3: ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง -กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 10,991 10,991 10,991 2,500
30มิ.ย.61 02ก.ค.61 11,991 11,991 11,991 2,500
07ก.ค.61 09ก.ค.61 11,991 11,991 11,991 2,500
04ส.ค.61 06ส.ค.61 11,991 11,991 11,991 2,500
01ก.ย.61 03ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 2,500
08ก.ย.61 10ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 2,500
15ก.ย.61 17ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 2,500
22ก.ย.61 24ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 2,500
28ก.ย.61 30ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 2,500
29ก.ย.61 01ต.ค.61 11,991 11,991 11,991 2,500
06ต.ค.61 08ต.ค.61 11,991 11,991 11,991 2,500
04พ.ย.61 06พ.ย.61 11,991 11,991 11,991 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้