GTM-01 KIX05 OSAKA ท้าลมรัก 5D3N JUN-SEP18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ปราสาททองคำ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2561
เริ่มต้น 19,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้
วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
วันที่ห้า โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 19,999 19,999 19,999 8,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 19,999 19,999 19,999 8,000
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
04ก.ค.61 08ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
05ก.ค.61 09ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
06ก.ค.61 10ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
11ก.ค.61 15ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
12ก.ค.61 16ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
13ก.ค.61 17ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
18ก.ค.61 22ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
19ก.ค.61 23ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
20ก.ค.61 24ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
25ก.ค.61 29ก.ค.61 27,888 27,888 27,888 8,000
01ส.ค.61 05ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
02ส.ค.61 06ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
03ส.ค.61 07ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
08ส.ค.61 12ส.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
09ส.ค.61 13ส.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
10ส.ค.61 14ส.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,000
15ส.ค.61 19ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
16ส.ค.61 20ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
17ส.ค.61 21ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
22ส.ค.61 26ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
23ส.ค.61 27ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
24ส.ค.61 28ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
29ส.ค.61 02ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
30ส.ค.61 03ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
31ส.ค.61 04ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
05ก.ย.61 09ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
06ก.ย.61 10ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
07ก.ย.61 11ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
12ก.ย.61 16ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
13ก.ย.61 17ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
14ก.ย.61 18ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
19ก.ย.61 23ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
20ก.ย.61 24ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
21ก.ย.61 25ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
26ก.ย.61 30ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้