GTM-05 GO1TPE-XW001 TAIWAN พาชมอาหลี่ซัน พาเที่ยวผิงซี 6D4N JUN-AUG 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน พาชม3หมู่บ้านโบราณ 3เมือง 6 วัน 4 คืน
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
เริ่มต้น 17,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)


เริ่มต้น 17,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน พาชม3หมู่บ้านโบราณ 3เมือง 6 วัน 4 คืน เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61 เริ่มต้น 17,900 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันที่ 1: สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2: สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-เจียอี้
วันที่ 3: อทุยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์
วันที่ 4: เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium Power -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)
วันที่ 5: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี ( ไม่รวมค่าโคมขงหมิง ) – เมืองไทเป - ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 6: สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29มิ.ย.61 04ก.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
05ก.ค.61 10ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
06ก.ค.61 11ก.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
12ก.ค.61 17ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
19ก.ค.61 24ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
20ก.ค.61 25ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
26ก.ค.61 31ก.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,500
27ก.ค.61 01ส.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,500
02ส.ค.61 07ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
03ส.ค.61 08ส.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
10ส.ค.61 15ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
11ส.ค.61 16ส.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
16ส.ค.61 21ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
17ส.ค.61 22ส.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
23ส.ค.61 28ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
24ส.ค.61 29ส.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้