GTM-05 GO1TPE-IT001 TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4D3N AUG 18 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน
เดินทาง สิงหาคม 2561
เริ่มต้น 14,900 บาท
โดยสายการบิน Tiger Air (IT)


เริ่มต้น 14,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน เดินทาง สิงหาคม 2561 เริ่มต้น 14,900 บาท โดยสายการบิน Tiger Air (IT)
วันที่ 1: สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวนไต้หวัน
วันที่ 2: เถาหยวน- อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซื่อหลินไนท์
วันที่ 3: Germanium Power – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซัน (พิเศษ! ขอด้ายแดง ขอพรความรัก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 4: ร้านคอสเมติค – นั่งรถไฟหัวจรวด – เมืองเถาหยวน – Gloria Oulet - สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ส.ค.61 07ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,000
11ส.ค.61 14ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,000
17ส.ค.61 20ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้