GTM-01 NRT05 TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6D3N OCT - NOV18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ขอพรวัดอาซากุสะ เก็บภาพวิวเซ็นโกคุฮาระ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2561
เริ่มต้น 23,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
วันที่หก กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20พ.ย.1 25พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
27ก.ย.61 02ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
28ก.ย.61 03ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
03ต.ค.61 08ต.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
04ต.ค.61 09ต.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
05ต.ค.61 10ต.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
06ต.ค.61 11ต.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
16ต.ค.61 21ต.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
17ต.ค.61 22ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
18ต.ค.61 23ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
24ต.ค.61 29ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
25ต.ค.61 30ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
26ต.ค.61 31ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
27ต.ค.61 01พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
30ต.ค.61 04พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
31ต.ค.61 05พ.ย.61 27,999 27,999 27,999 8,000
01พ.ย.61 06พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
02พ.ย.61 07พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
03พ.ย.61 08พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 8,000
06พ.ย.61 11พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 8,000
07พ.ย.61 12พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
08พ.ย.61 13พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
09พ.ย.61 14พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
10พ.ย.61 15พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 8,000
13พ.ย.61 18พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 8,000
14พ.ย.61 19พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
15พ.ย.61 20พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
16พ.ย.61 21พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
17พ.ย.61 22พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 8,000
21พ.ย.61 26พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
22พ.ย.61 27พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
23พ.ย.61 28พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
24พ.ย.61 29พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 8,000
28พ.ย.61 03ธ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
29พ.ย.61 04ธ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้