GTM-05 GO1MFM-NX002 มาเก๊า จูไห่ 3D2N JUN-UL 18 NX
ทัวรี์ มาเก๊า จูไห่ 3D2N 
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61
เริ่มต้น 5,900.-
บินด้วยสายการบิน Air Macau


เริ่มต้น 5,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 5,900 5,900 5,900
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 5,900 5,900 5,900
24มิ.ย.61 26มิ.ย.61 5,900 5,900 5,900
01ก.ค.61 03ก.ค.61 7,900 7,900 7,900
02ก.ค.61 04ก.ค.61 7,900 7,900 7,900
06ก.ค.61 08ก.ค.61 7,900 7,900 7,900
08ก.ค.61 10ก.ค.61 7,900 7,900 7,900
09ก.ค.61 11ก.ค.61 7,900 7,900 7,900
10ก.ค.61 12ก.ค.61 7,900 7,900 7,900
13ก.ค.61 15ก.ค.61 7,900 7,900 7,900
14ก.ค.61 16ก.ค.61 7,900 7,900 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้