GTM-09 SHXWSHE7 ทัวร์เสิ่นหยาง กระเฉดไฟแดง หาดแดง จี๋หลิน ฉางชุน ทุ่งลาเวนเดอร์ 7วัน5 คืน Jun-SeP18
ทัวร์เสิ่นหยาง...กระเฉดไฟแดง หาดแดง
จี๋หลิน ฉางชุน ทุ่งลาเวนเดอร์ 7 วัน 5 คืน
ออกเดินทางเดือน มิ.ย. - ก.ย. 61
บินด้วยสายการบิน XW


เริ่มต้น 26,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เสิ่นหยาง...กระเฉดไฟแดง หาดแดง จี๋หลิน ฉางชุน ทุ่งลาเวนเดอร์ 7 วัน 5 คืน ออกเดินทางเดือน มิ.ย. - ก.ย. 61 บินด้วยสายการบิน XW
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
วันที่ 3 : เสิ่นหยาง-เมืองผานจิ่น-หาดแดง-เสิ่นหยาง
วันที่ 4 : เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ยซาน-จัตุรัสซื่อจี้
วันที่ 5 : จี๋หลิน-ฉางชุน-วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22มิ.ย.61 28มิ.ย.61 26,999 26,999 26,999 4,500 ปิดกรุ๊ป
20ก.ค.61 26ก.ค.61 28,999 28,999 28,999 4,500 ปิดกรุ๊ป
10ส.ค.61 16ส.ค.61 28,999 28,999 28,999 4,500 ปิดกรุ๊ป
21ส.ค.61 27ส.ค.61 28,999 28,999 28,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้