GTM-05 GO3ARN-EK001 Scandinavia 3 Capitals Flamsbana สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10D7N AUG-OCT BY EK
GTM-05 GO3ARN-EK001 Scandinavia 3 Capitals Flamsbana สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10D7N AUG-OCT BY EK
เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 61
ราคา 78,900.-บาท
โดยสายการบิน Emirates Airline


เริ่มต้น 78,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่ 2: กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
วันที่ 3: สต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
วันที่ 4: ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
วันที่ 5: เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
วันที่ 6: อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
วันที่ 7: เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS
วันที่ 8: โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
วันที่ 9: ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
วันที่ 10: ดูไบ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ต.ค.1 09ก.พ.61 78,900 78,900 78,900 15,900
29ส.ค.61 07ก.ย.61 78,900 78,900 78,900 15,900
12ก.ย.61 21ก.ย.61 78,900 78,900 78,900 15,900
26ก.ย.61 05ต.ค.61 78,900 78,900 78,900 15,900
02ต.ค.61 11ต.ค.61 78,900 78,900 78,900 15,900
10ต.ค.61 19ต.ค.61 78,900 78,900 78,900 15,900
20ต.ค.61 29ต.ค.61 78,900 78,900 78,900 15,900
30ต.ค.61 08พ.ย.61 78,900 78,900 78,900 15,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้