GTM-35 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดิน เดนมาร์ค 10วัน7คืน TG
GTM-35 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดิน เดนมาร์ค 10วัน7คืน
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561 
ราคาเริ่มต้น 76,900.-
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)


เริ่มต้น 76,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่ 2: กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
วันที่ 3: สต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
วันที่ 4: ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
วันที่ 5: เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
วันที่ 6: อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
วันที่ 7: เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17ส.ค.61 26ส.ค.61 79,900 79,900 79,900 12,900
30ส.ค.61 08ก.ย.61 79,900 79,900 79,900 12,900
31ส.ค.61 09ก.ย.61 79,900 79,900 79,900 12,500
04ก.ย.61 13ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,500
07ก.ย.61 16ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,500
10ก.ย.61 19ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,500
14ก.ย.61 23ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,500
17ก.ย.61 26ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,500
21ก.ย.61 30ก.ย.61 76,900 76,900 76,900 12,500
25ก.ย.61 04ต.ค.61 76,900 76,900 76,900 12,500
28ก.ย.61 07ต.ค.61 76,900 76,900 76,900 12,500
12ต.ค.61 21ต.ค.61 83,900 83,900 83,900 12,900
17ต.ค.61 26ต.ค.61 83,900 83,900 83,900 12,900
19ต.ค.61 28ต.ค.61 83,900 83,900 83,900 12,900
31ต.ค.61 09พ.ย.61 74,900 74,900 74,900 11,900
05พ.ย.61 14พ.ย.61 74,900 74,900 74,900 11,900
09พ.ย.61 18พ.ย.61 74,900 74,900 74,900 11,900
12พ.ย.61 21พ.ย.61 74,900 74,900 74,900 11,900
16พ.ย.61 25พ.ย.61 74,900 74,900 74,900 11,900
19พ.ย.61 28พ.ย.61 74,900 74,900 74,900 11,900
23พ.ย.61 02ธ.ค.61 74,900 74,900 74,900 11,900
29พ.ย.61 08ธ.ค.61 74,900 74,900 74,900 11,900
30พ.ย.61 09ธ.ค.61 74,900 74,900 74,900 11,900
03ธ.ค.61 12ธ.ค.61 74,900 74,900 74,900 11,900
17ธ.ค.61 26ธ.ค.61 79,900 79,900 79,900 16,900
23ธ.ค.61 01ม.ค.62 79,900 79,900 79,900 16,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้