GTM-26 GT-HND TG05 สบาย สุขใจ TOKYO FUJI KAMAKURA 5D3N JUL-AUG 18 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61
เริ่มต้น 49,991 บาท
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)


เริ่มต้น 49,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ 5 วัน 3 คืน เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61 เริ่มต้น 49,991 บาท โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
Day 1 สนามบินสุวรรณภุมิ
Day 2 สนามบินฮาเนดะ-วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัดชม ทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ(ONE WAY)-ออนเซ็น
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว สวนดอกไม้ฮานาโนะมิกาโกะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 คามาคุระ-พระใหญ่ไดบุซึ-วัดฮาเสะ-ศาลเจ้าซึรุกาโอกะฮาจิมังกู-โตเกียว
Day 5 วัดนาริตะซัง – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ก.ค.61 29ก.ค.61 49,991 49,991 48,991 11,900
26ก.ค.61 30ก.ค.61 51,991 51,991 50,991 11,900
27ก.ค.61 31ก.ค.61 49,991 49,991 48,991 11,900
09ส.ค.61 13ส.ค.61 51,991 51,991 50,991 11,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้