GTM-01 NRT06 TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6D3N NOV - DEC18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สนุกสุดเหวี่ยงลานสกีหิมะ นมัสการขอพรวัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจ
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
เริ่มต้น 24,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 24,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า วัดนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ – อิออน – สนามบินนาริตะ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30พ.ย.61 05ธ.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
08ธ.ค.61 13ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
09ธ.ค.61 14ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,000
11ธ.ค.61 16ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,000
12ธ.ค.61 17ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
13ธ.ค.61 18ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
14ธ.ค.61 19ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
15ธ.ค.61 20ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,000
18ธ.ค.61 23ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,000
19ธ.ค.61 24ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,000
20ธ.ค.61 25ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
21ธ.ค.61 26ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
22ธ.ค.61 27ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
27ธ.ค.61 01ม.ค.62 37,999 37,999 37,999 8,000
28ธ.ค.61 02ม.ค.62 39,999 39,999 39,999 8,000
29ธ.ค.61 03ม.ค.62 39,999 39,999 39,999 8,000
30ธ.ค.61 04ม.ค.62 39,999 39,999 39,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้