GTM-05 GO3SAW-EK001 Discover Turkey 10D7N JUL-DEC 18 BY EK
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล 10 วัน 7 คืน
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
เริ่มต้น 31,900 บาท
โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)


เริ่มต้น 31,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล 10 วัน 7 คืน เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61 เริ่มต้น 31,900 บาท โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่ 2: ดูไบ – อังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
วันที่ 3: อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 4: คัปปาโดเกีย - คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
วันที่ 5: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
วันที่ 6: คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
วันที่ 7: ชานัคคาเล – อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
วันที่ 8: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
วันที่ 9: ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
วันที่ 10: กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
24ก.ค.61 02ส.ค.61 32,900 32,900 32,900 6,900
25ก.ค.61 03ส.ค.61 32,900 32,900 32,900 6,900
12ส.ค.61 21ส.ค.61 32,900 32,900 32,900 6,900
05ก.ย.61 14ก.ย.61 31,900 31,900 31,900 6,900
12ก.ย.61 21ก.ย.61 31,900 31,900 31,900 6,900
19ก.ย.61 28ก.ย.61 31,900 31,900 31,900 6,900
25ก.ย.61 04ต.ค.61 31,900 31,900 31,900 6,900
02ต.ค.61 11ต.ค.61 31,900 31,900 31,900 6,900
07ต.ค.61 16ต.ค.61 31,900 31,900 31,900 6,900
10ต.ค.61 19ต.ค.61 31,900 31,900 31,900 6,900
14ต.ค.61 23ต.ค.61 31,900 31,900 31,900 6,900
21ต.ค.61 30ต.ค.61 31,900 31,900 31,900 6,900
24ต.ค.61 02พ.ย.61 31,900 31,900 31,900 6,900
31ต.ค.61 09พ.ย.61 31,900 31,900 31,900 6,900
09พ.ย.61 18พ.ย.61 32,900 32,900 32,900 6,900
29พ.ย.61 08ธ.ค.61 32,900 32,900 32,900 6,900
30พ.ย.61 09ธ.ค.61 32,900 32,900 32,900 6,900
05ธ.ค.61 14ธ.ค.61 31,900 31,900 31,900 6,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้