GTM-16 BT-TPE01 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5D3N JUL-OCT 18 BY BR
ไต้หวัน ไทเป นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 19,900 บาท
โดยสายการบิน Eva Air (BR)


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ไต้หวัน ไทเป นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61 เริ่มต้น 19,900 บาท โดยสายการบิน Eva Air (BR)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●ผูหลี่ ● วัดจงไถซานซื่อ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ●วัดพระถังซำจั๋ง ●วัดเหวินหวู่
วันที่สาม อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติง ● เมืองซินเป่ย
วันที่ห้า ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09พ.ค.61 09ก.ย.61 19,900 19,900 18,900 5,000
04ก.ค.61 08ก.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
25ก.ค.61 29ก.ค.61 20,900 20,900 19,900 5,000
09ส.ค.61 13ส.ค.61 20,900 20,900 19,900 5,000
22ส.ค.61 26ส.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
05ก.ย.61 09ก.ย.61 19,900 19,900 18,900 5,000
11ต.ค.61 15ต.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 20,900 20,900 19,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้