GTM-16 BT-TPE002 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 14,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)


เริ่มต้น 14,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61 เริ่มต้น 14,900 บาท โดยสายการบิน Lion Air (SL)
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใบชา - ไถจง
วันที่สาม ไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) –ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง -ถนนคนเดินซีเหมินติง
วันที่สี่ ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –อุทยานเย๋หลิ่ว –ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท
วันที่ห้า ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
06ก.ค.61 10ก.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
13ก.ค.61 17ก.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
03ส.ค.61 07ส.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
07ส.ค.61 11ส.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
10ส.ค.61 14ส.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
17ส.ค.61 21ส.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
24ส.ค.61 28ส.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
07ก.ย.61 11ก.ย.61 14,900 14,900 14,500 4,000
14ก.ย.61 18ก.ย.61 14,900 14,900 14,500 4,000
21ก.ย.61 25ก.ย.61 14,900 14,900 14,500 4,000
25ก.ย.61 29ก.ย.61 14,900 14,900 14,500 4,000
28ก.ย.61 02ต.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
02ต.ค.61 06ต.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
05ต.ค.61 09ต.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
09ต.ค.61 13ต.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
16ต.ค.61 20ต.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 16,900 16,900 16,500 4,000
23ต.ค.61 27ต.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้