GTM-16 BT-TPE003 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5D3N JUN-OCT 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 15,900 บาท
โดยสายการบิน Lion Air (SL)


เริ่มต้น 15,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61 เริ่มต้น 15,900 บาท โดยสายการบิน Lion Air (SL)
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป –ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
06ก.ค.61 10ก.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
13ก.ค.61 17ก.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
03ส.ค.61 07ส.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
07ส.ค.61 11ส.ค.61 16,900 16,900 16,500 4,000
10ส.ค.61 14ส.ค.61 16,900 16,900 16,500 4,000
17ส.ค.61 21ส.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
24ส.ค.61 28ส.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
07ก.ย.61 11ก.ย.61 15,900 15,900 15,500 4,000
14ก.ย.61 18ก.ย.61 15,900 15,900 15,500 4,000
21ก.ย.61 25ก.ย.61 15,900 15,900 15,500 4,000
25ก.ย.61 29ก.ย.61 15,900 15,900 15,500 4,000
28ก.ย.61 02ต.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
02ต.ค.61 06ต.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
05ต.ค.61 09ต.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
09ต.ค.61 13ต.ค.61 16,900 16,900 16,500 4,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 16,900 16,900 16,500 4,000
16ต.ค.61 20ต.ค.61 16,900 16,900 16,500 4,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 17,900 17,900 17,500 4,000
23ต.ค.61 27ต.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้