GTM-16 BT-TPE05CI มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6D4N AUG-SEP 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง 6 วัน 4 คืน
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 61
เริ่มต้น 24,900 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)


เริ่มต้น 24,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง 6 วัน 4 คืน เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 61 เริ่มต้น 24,900 บาท โดยสายการบิน China Airlines (CI)
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – รถไฟความเร็วสูง – เกาสง – ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ
วันที่สอง โดมแห่งแสง – พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – เจดีย์คู่ – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนไถจง
วันที่สาม วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
วันที่สี่ ร้านขนมพายสัปปะรด – ร้านสร้อยคอสุขภาพเจอร์มาเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – โรงแรมน้ำแร่
วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน– สนามบินเถาหยวน –สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09ส.ค.61 13ส.ค.61 24,900 24,900 23,900 5,000
25ก.ย.61 29ก.ย.61 24,900 24,900 23,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้