GTM-21 HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน
GTM-21 HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน
เดินทาง สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 54,900.-
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)


เริ่มต้น 54,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น
วันที่สองของการเดินทาง เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา
วันทีสามของการเดินทาง เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
วันที่สี่ของการเดินทาง เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–สวนสัตว์พื้นเมือง ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
หรือเทียบเท่า วันที่ห้าของการเดินทาง นครเมลเบิร์น – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09ส.ค.61 13ส.ค.61 54,900 51,900 43,900 8,900
12ส.ค.61 16ส.ค.61 54,900 51,900 43,900 8,900
05ก.ย.61 09ก.ย.61 54,900 51,900 43,900 8,900
26ก.ย.61 30ก.ย.61 54,900 51,900 43,900 8,900
11ต.ค.61 15ต.ค.61 54,900 51,900 43,900 8,900
19ต.ค.61 23ต.ค.61 54,900 51,900 43,900 8,900
21ต.ค.61 25ต.ค.61 54,900 51,900 43,900 8,900
21พ.ย.61 25พ.ย.61 54,900 51,900 43,900 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้