GTM-18 MAGIC HONGKONG 3D2N JUN-JUL18 BY TG
ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน อ่าวรีพัลส์เบย์  นั่ง PEAK TRAM ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เดินทาง มิ.ย.- ก.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 14,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน อ่าวรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM ช้อปปิ้งถนนนาธาน เดินทาง มิ.ย.- ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,999.- โดยสายการบิน Thai Airways
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต
วันที่สอง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – JW HONGKONG JEWELRY -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
24มิ.ย.61 26มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้