GTM-05 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
GTM-05 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,900.-บาท
โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot)


เริ่มต้น 14,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2: สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3: ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วันที่ 4: ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5: สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 10,900 10,900 10,900 4,500
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 4,500
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
30มิ.ย.61 04ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
01ก.ค.61 05ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
02ก.ค.61 06ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
03ก.ค.61 07ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
04ก.ค.61 08ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
05ก.ค.61 09ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
06ก.ค.61 10ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
07ก.ค.61 11ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
08ก.ค.61 12ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
09ก.ค.61 13ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
10ก.ค.61 14ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
11ก.ค.61 15ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
12ก.ค.61 16ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
13ก.ค.61 17ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
14ก.ค.61 18ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
15ก.ค.61 19ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
16ก.ค.61 20ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
17ก.ค.61 21ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
18ก.ค.61 22ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
19ก.ค.61 23ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
20ก.ค.61 24ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
21ก.ค.61 25ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
22ก.ค.61 26ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
23ก.ค.61 27ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
24ก.ค.61 28ก.ค.61 17,900 17,900 17,900 4,500
25ก.ค.61 29ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,500
26ก.ค.61 30ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,500
27ก.ค.61 31ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,500
28ก.ค.61 01ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
29ก.ค.61 02ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
30ก.ค.61 03ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
31ก.ค.61 04ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
01ส.ค.61 05ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
02ส.ค.61 06ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
03ส.ค.61 07ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
04ส.ค.61 08ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
05ส.ค.61 09ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
06ส.ค.61 10ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
07ส.ค.61 11ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
08ส.ค.61 12ส.ค.61 16,900 16,900 16,900 4,500
09ส.ค.61 13ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,500
10ส.ค.61 14ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,500
11ส.ค.61 15ส.ค.61 17,900 17,900 17,900 4,500
12ส.ค.61 16ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
13ส.ค.61 17ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
14ส.ค.61 18ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
15ส.ค.61 19ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
16ส.ค.61 20ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
17ส.ค.61 21ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
18ส.ค.61 22ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
19ส.ค.61 23ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
20ส.ค.61 24ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
21ส.ค.61 25ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
22ส.ค.61 26ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
23ส.ค.61 27ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
24ส.ค.61 28ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
25ส.ค.61 29ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
26ส.ค.61 30ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
27ส.ค.61 31ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้