GTM-05 GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JUL-OCT 18 BY FD
GTM-05 GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JUL-OCT 18 BY FD
เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 10,900.-บาท
โดยสายการบิน Air Asia


เริ่มต้น 10,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่
วันที่ 2: จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่ 3: จูไห่-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.ค.61 08ก.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
07ก.ค.61 09ก.ค.61 10,900 10,900 10,900 4,000
13ก.ค.61 15ก.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
14ก.ค.61 16ก.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
20ก.ค.61 22ก.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
21ก.ค.61 23ก.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
26ก.ค.61 28ก.ค.61 12,900 12,900 12,900 4,000
27ก.ค.61 30ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,000
28ก.ค.61 30ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,000
03ส.ค.61 05ส.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
04ส.ค.61 06ส.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
10ส.ค.61 12ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 4,000
11ส.ค.61 13ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,000
17ส.ค.61 19ส.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
18ส.ค.61 20ส.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
24ส.ค.61 26ส.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
25ส.ค.61 27ส.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,000
31ส.ค.61 02ก.ย.61 11,900 11,900 11,900 4,000
01ก.ย.61 03ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 4,000
07ก.ย.61 09ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 4,000
08ก.ย.61 10ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 4,000
14ก.ย.61 16ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 4,000
15ก.ย.61 17ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 4,000
21ก.ย.61 23ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 4,000
22ก.ย.61 24ก.ย.61 10,900 10,900 10,900 4,000
28ก.ย.61 30ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 4,000
29ก.ย.61 01ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้