GTM-05 GO1MFM-FD004 Macau Zhuhai Shenzhen Hongkong 4D3N JUL-OCT 18 By FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง พระราชวังหยวนหมิงหยวน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 12,900.- 
โดยสายการบิน Air Asia 


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง พระราชวังหยวนหมิงหยวน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900.- โดยสายการบิน Air Asia
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
วันที่ 2: จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่ 3: จูไห่ –เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
วันที่ 4: เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง –วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ก.ค.61 08ก.ค.61 12,900 15,900 15,900 5,000
12ก.ค.61 15ก.ค.61 12,900 15,900 15,900 5,000
19ก.ค.61 22ก.ค.61 12,900 15,900 15,900 5,000
26ก.ค.61 29ก.ค.61 12,900 15,900 15,900 5,000
02ส.ค.61 05ส.ค.61 12,900 15,900 15,900 5,000
09ส.ค.61 12ส.ค.61 14,900 17,900 17,900 5,000
16ส.ค.61 19ส.ค.61 12,900 15,900 15,900 5,000
23ส.ค.61 26ส.ค.61 12,900 15,900 15,900 4,000
30ส.ค.61 02ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 5,000
06ก.ย.61 09ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 5,000
13ก.ย.61 16ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 5,000
20ก.ย.61 23ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 5,000
27ก.ย.61 30ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 5,000
04ต.ค.61 07ต.ค.61 12,900 15,900 15,900 5,000
11ต.ค.61 14ต.ค.61 12,900 15,900 15,900 5,000
20ต.ค.61 23ต.ค.61 14,900 17,900 17,900 4,000
25ต.ค.61 28ต.ค.61 12,900 15,900 15,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้