GTM-05 GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน JUN-JUL18 BY NX
ทัวร์มาเก๊า Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน 
เดินทาง มิ.ย. - ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 5,900.-
โดยสายการบิน Air Macau (NX)


เริ่มต้น 5,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์มาเก๊า Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน เดินทาง มิ.ย. - ก.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 5,900.- โดยสายการบิน Air Macau (NX)
วันเดินทางวันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่2 จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดผู่โถว- พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
วันที่3 จูไห่-มาเก๊า- วัดเจ้าแม่กวนอิม– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน- The Parisian Macao - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08มิ.ย.61 10ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 5,900 8,900 8,900 3,900
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 5,900 8,900 8,900 3,900
24มิ.ย.61 26มิ.ย.61 5,900 8,900 8,900 3,900
01ก.ค.61 03ก.ค.61 5,900 8,900 8,900 3,900
02ก.ค.61 04ก.ค.61 5,900 8,900 8,900 3,900
06ก.ค.61 08ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
08ก.ค.61 10ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
09ก.ค.61 11ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
10ก.ค.61 12ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
13ก.ค.61 15ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
14ก.ค.61 16ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
15ก.ค.61 17ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
17ก.ค.61 19ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
21ก.ค.61 23ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
22ก.ค.61 24ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
24ก.ค.61 26ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
28ก.ค.61 30ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
29ก.ค.61 31ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
31ก.ค.61 02ส.ค.61 7,900 10,900 10,900 3,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้