GTM-05 GO1HKG-HX001 ตะลุย ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน JUN-OCT18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง ชิมติ่มซำ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เดินทาง ก.ค.- ส.ค.61
ราคาเริ่มต้น 16,900.- ( ไม่รวมวีซ่า )
โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง ชิมติ่มซำ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งถนนนาธาน เดินทาง ก.ค.- ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900.- ( ไม่รวมวีซ่า ) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิงคริสตัล(ขาขึ้น)– ซิตี้เกทเอาท์เลท
วันที่ 2: วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – สำนักนางชี - อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
วันที่ 3: วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน –สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 16,900 16,900 14,900 5,000
06ก.ค.61 08ก.ค.61 17,900 17,900 15,900 5,000
13ก.ค.61 15ก.ค.61 17,900 17,900 15,900 5,000
20ก.ค.61 22ก.ค.61 17,900 17,900 15,900 5,000
03ส.ค.61 05ส.ค.61 17,900 17,900 15,900 5,000
10ส.ค.61 12ส.ค.61 20,900 20,900 18,900 5,000
17ส.ค.61 19ส.ค.61 17,900 17,900 15,900 5,000
24ส.ค.61 26ส.ค.61 17,900 17,900 15,900 5,000
31ส.ค.61 02ก.ย.61 17,900 17,900 15,900 5,000
07ก.ย.61 09ก.ย.61 16,900 16,900 14,900 5,000
14ก.ย.61 16ก.ย.61 16,900 16,900 14,900 5,000
21ก.ย.61 23ก.ย.61 16,900 16,900 14,900 5,000
19ต.ค.61 21ต.ค.61 17,900 17,900 15,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้