GTM-05 GO1MFM-FD003 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน JUN-OCT18 BY FD
ทัวร์ GTM-05 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน (FD)
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 7,900.-
โดยสายการบิน (FD) Thai AirAsia


เริ่มต้น 7,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
วันที่ 2: จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่ 3: จูไห่ -มาเก๊า-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30มิ.ย.61 02ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
06ก.ค.61 08ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
07ก.ค.61 09ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
13ก.ค.61 15ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
14ก.ค.61 16ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
20ก.ค.61 22ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
21ก.ค.61 23ก.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
27ก.ค.61 29ก.ค.61 12,900 15,900 15,900 4,000
28ก.ค.61 30ก.ค.61 12,900 15,900 15,900 4,000
03ส.ค.61 05ส.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
04ส.ค.61 06ส.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
10ส.ค.61 12ส.ค.61 12,900 15,900 15,900 4,000
11ส.ค.61 13ส.ค.61 12,900 15,900 15,900 4,000
17ส.ค.61 19ส.ค.61 7,900 10,900 10,900 4,000
18ส.ค.61 20ส.ค.61 8,900 11,900 11,900 4,000
24ส.ค.61 26ส.ค.61 8,900 11,900 11,900 4,000
25ส.ค.61 27ส.ค.61 8,900 11,900 11,900 4,000
31ส.ค.61 02ก.ย.61 8,900 11,900 11,900 4,000
01ก.ย.61 03ก.ย.61 7,900 10,900 10,900 4,000
07ก.ย.61 09ก.ย.61 7,900 10,900 10,900 4,000
08ก.ย.61 10ก.ย.61 7,900 10,900 10,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้