GTM-05 GO1HKGCNX-FD001 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน JUL-DEC 18 BY FD
GTM-05 GO1HKGCNX-FD001 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน JUL-DEC 18 BY FD
เดินทาง ก.ค. - ธ.ค.  61
ราคาเริ่มต้น 19,900.-บาท 
โดยสายการบิน Air Asia


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: เชียงใหม่ – ฮ่องกง – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่ 2: วัดแชกงหมิว - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
วันที่ 3: สนามบินฮ่องกง – เชียงใหม่


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.ค.61 29ก.ค.61 21,900 21,900 21,900 4,900
17พ.ย.61 19พ.ย.61 19,900 19,900 19,900 4,900
29ธ.ค.61 31ธ.ค.61 22,900 22,900 22,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้