GTM-05 GO1TPE-TG001 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5D4N OCT-DEC 18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 20-24 ต.ค. 61 / 05-09 ธ.ค. 61
เพียง 35,900 บาท
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)


เริ่มต้น 35,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน เดินทาง 20-24 ต.ค. 61 / 05-09 ธ.ค. 61 เพียง 35,900 บาท โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
วันที่ 1: วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
วันที่ 2: อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
วันที่ 3: เดินทางเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์
วันที่ 4: Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)– ร้านคอสเมติค – GLORIA OUTLET- สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ต.ค.61 24ต.ค.61 35,900 35,900 33,900 7,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 35,900 35,900 33,900 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้