GTM-05 GO1HKGCNX-FD003 บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง มาเก๊า สุดค้ม 3วัน2คืน AUG-OCT18 BY FD
GTM-05 GO1HKGCNX-FD003 บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง มาเก๊า สุดค้ม 3วัน2คืน  AUG-OCT18 BY FD
เดินทาง วันที่ 10-12 ส.ค. 2561            
           วันที่ 20-22 ต.ค. 2561            
ราคาเริ่มต้น 19,900.-บาท
โดยสายการบิน แอร์เอเซีย  (FD)


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights
วันที่ 2: ร้านหยก – ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน
วันที่ 3: เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 12ส.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,500
20ต.ค.61 22ต.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้