GTM-12 HH1-CX Special Shop Hkg-Shopping 3D2N Jun-Oct 18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง นั่งรถรางเดอะพีค หาดรีพลัสเบย์ จิมซาจุ่ย Symphony of Lights
เดินทาง มิ.ย.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 12,555.- 
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 12,555


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง นั่งรถรางเดอะพีค หาดรีพลัสเบย์ จิมซาจุ่ย Symphony of Lights เดินทาง มิ.ย.- ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,555.- โดยสายการบิน Thai Airways
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-เลดี้ส์มาร์เก็ต
วันที่สอง ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 12,999 12,999 12,999 3,500
05ก.ค.61 07ก.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,500
13ก.ค.61 15ก.ค.61 12,999 12,999 12,999 3,500
19ก.ค.61 21ก.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,500
02ส.ค.61 04ส.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,500
10ส.ค.61 12ส.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
16ส.ค.61 18ส.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,500
24ส.ค.61 26ส.ค.61 13,999 13,999 13,999 3,500
30ส.ค.61 01ก.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,500
13ก.ย.61 15ก.ย.61 13,999 13,999 13,999 3,500
27ก.ย.61 29ก.ย.61 13,999 13,999 13,999 3,500
05ต.ค.61 07ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,500
11ต.ค.61 13ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,500
19ต.ค.61 21ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,500
25ต.ค.61 27ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้