GTM-10 XW-T29 Taiwan Rainbow 5D3N Jun-Oct 18
GTM-10 XW-T29 Taiwan Rainbow 5D3N Jun-Oct 18
เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน  2561      
ราคาเริ่มต้น 12,981.-บาท
โดยสายการบิน NokScoot (WX)


เริ่มต้น 12,981


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง –ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ -ไทเป -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
วันที่สี่ ไทเป – จิ่วเฟิ่น- เหย๋หลิ๋ว – ปล่อยโคมผิงซี-ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ก.ค.61 11ก.ค.61 13,981 13,981 13,981 4,500
13ก.ค.61 17ก.ค.61 14,981 14,981 14,981 4,500
14ก.ค.61 18ก.ค.61 13,981 13,981 13,981 4,500
21ก.ค.61 25ก.ค.61 13,981 13,981 13,981 4,500
27ก.ค.61 31ก.ค.61 18,981 18,981 18,981 4,500
28ก.ค.61 01ส.ค.61 16,981 16,981 16,981 4,500
03ส.ค.61 07ส.ค.61 14,981 14,981 14,981 4,500
04ส.ค.61 08ส.ค.61 13,981 13,981 13,981 4,500
10ส.ค.61 14ส.ค.61 16,981 16,981 16,981 4,500
11ส.ค.61 15ส.ค.61 15,981 15,981 15,981 4,500
17ส.ค.61 21ส.ค.61 14,981 14,981 14,981 4,500
18ส.ค.61 22ส.ค.61 12,981 12,981 12,981 4,500
24ส.ค.61 28ส.ค.61 14,981 14,981 14,981 4,500
25ส.ค.61 29ส.ค.61 13,981 13,981 13,981 4,500
31ส.ค.61 04ก.ย.61 14,981 14,981 14,981 4,500
01ก.ย.61 05ก.ย.61 13,981 13,981 13,981 4,500
07ก.ย.61 11ก.ย.61 14,981 14,981 14,981 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้