GTM-01 ICN18 KOREA SUMMER BLAH BLAH 5D3N JUL-SEP 18 BY XJ
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนทำกิมจิ พระราชวังชางด็อกกุง ตลาดเมียงดง 
เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 13,900.- 
โดยสายการบิน AIR ASIA X 


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนทำกิมจิ พระราชวังชางด็อกกุง ตลาดเมียงดง เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET- AMSA-DONG PREHISTORIC
วันที่สาม วัดโชเกซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE- ตลาดเมียงดง
วันที่สี่ ตลาดปลานอร์ยางจิน - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ซองโด – ละลายเงินวอน-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันที่ห้า สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ก.ค.61 08ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
05ก.ค.61 09ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
06ก.ค.61 10ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,000
11ก.ค.61 15ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
12ก.ค.61 16ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
13ก.ค.61 17ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,000
18ก.ค.61 22ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
19ก.ค.61 23ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
20ก.ค.61 24ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,000
25ก.ค.61 29ก.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
26ก.ค.61 30ก.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
27ก.ค.61 31ก.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
28ก.ค.61 01ส.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
09ส.ค.61 13ส.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
10ส.ค.61 14ส.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
15ส.ค.61 19ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
16ส.ค.61 20ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
17ส.ค.61 21ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
18ส.ค.61 22ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
23ส.ค.61 27ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
25ส.ค.61 29ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
30ส.ค.61 03ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
31ส.ค.61 04ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
01ก.ย.61 05ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
05ก.ย.61 09ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
06ก.ย.61 10ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
07ก.ย.61 11ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
13ก.ย.61 17ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
14ก.ย.61 18ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
15ก.ย.61 19ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
20ก.ย.61 24ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
21ก.ย.61 25ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
22ก.ย.61 26ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
27ก.ย.61 01ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
28ก.ย.61 02ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
29ก.ย.61 03ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้