GTM-05 GO2JAI-FD001 อินเดีย ทัชมาฮล ชัยปุระ นครสีชมพู 4D2N AUG-OCT 18 FD
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮล ชัยปุระ นครสีชมพู 4D2N 
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 13,900.-
บินด้วยสายการบิน Air Asia


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
1 สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ
2 ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
3 อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
4 ชัยปูระ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 13ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,900
17ส.ค.61 20ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,900
24ส.ค.61 27ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,900
31ส.ค.61 03ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,900
07ก.ย.61 10ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,900
14ก.ย.61 17ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,900
21ก.ย.61 24ก.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,900
28ก.ย.61 01ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,900
05ต.ค.61 08ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,900
12ต.ค.61 15ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,900
19ต.ค.61 22ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,900
26ต.ค.61 29ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้