GTM-05 GO1TPE-BR001 TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5D3N SEP-DEC 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
เริ่มต้น 20,900 บาท
โดยสายการบิน Eva Air (BR)


เริ่มต้น 20,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61 เริ่มต้น 20,900 บาท โดยสายการบิน Eva Air (BR)
วันที่ 1: วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่ 3: อทุยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์
วันที่ 4: เดินทางไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5: อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - Germanium Power – ร้านคอสเมติค- เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet –สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ก.ย.61 19ก.ย.61 20,900 20,900 20,900 5,000
04ต.ค.61 08ต.ค.61 22,900 22,900 22,900 5,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 22,900 22,900 22,900 5,000
07พ.ย.61 11พ.ย.61 22,900 22,900 22,900 5,000
17พ.ย.61 21พ.ย.61 22,900 22,900 22,900 5,000
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 22,900 22,900 22,900 5,000
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 22,900 22,900 22,900 5,000
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 22,900 22,900 22,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้