GTM-01 [ICN23] KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N (XJ) บ่าย OCT-NOV 18
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนทำกิมจิ พระราชวังชางด็อกกุง ตลาดเมียงดง 
เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 15,999.- 
โดยสายการบิน AIR ASIA X 


เริ่มต้น 15,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนทำกิมจิ พระราชวังชางด็อกกุง ตลาดเมียงดง เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 15,999.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. อินชอน
วันที่สอง สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - N SEOUL TOWER - รร. โซล
วันที่สาม ป้อมบุคฮันซานซอง – วัดโดซอนซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
วันที่สี่ COSMETIC OUTLET - สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนอีแด - HYUNDAI OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
วันที่ห้า สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ต.ค.61 14ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
11ต.ค.61 15ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
13ต.ค.61 17ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
14ต.ค.61 18ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
17ต.ค.61 21ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
18ต.ค.61 22ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
20ต.ค.61 24ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
21ต.ค.61 25ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
22ต.ค.61 26ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
25ต.ค.61 29ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
26ต.ค.61 30ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
27ต.ค.61 31ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
28ต.ค.61 01พ.ย.61 17,999 17,999 17,999 5,000
31ต.ค.61 04พ.ย.61 17,999 17,999 17,999 5,000
01พ.ย.61 05พ.ย.61 17,999 17,999 17,999 5,000
02พ.ย.61 06พ.ย.61 17,999 17,999 17,999 5,000
04พ.ย.61 08พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
05พ.ย.61 09พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
06พ.ย.61 10พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
07พ.ย.61 11พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
08พ.ย.61 12พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
09พ.ย.61 13พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
10พ.ย.61 14พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
11พ.ย.61 15พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
12พ.ย.61 16พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
13พ.ย.61 17พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
14พ.ย.61 18พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
15พ.ย.61 19พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
16พ.ย.61 20พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
17พ.ย.61 21พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
18พ.ย.61 22พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
19พ.ย.61 23พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
20พ.ย.61 24พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
21พ.ย.61 25พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
22พ.ย.61 26พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
23พ.ย.61 27พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
24พ.ย.61 28พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
25พ.ย.61 29พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
26พ.ย.61 30พ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
27พ.ย.61 01ธ.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,000
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,000
30พ.ย.61 04ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้