GTM-01 PVG05 T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N 
เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 18,900.- 
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 18,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 18,900.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรก กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้
วันที่สาม ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) – หาดไหว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ร้านหยก – ถนนเทียนจื่อฝาง
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 16ต.ค.61 19,900 19,900 19,900 3,500
13ต.ค.61 17ต.ค.61 19,900 19,900 19,900 3,500
19ต.ค.61 23ต.ค.61 20,900 20,900 20,900 3,500
26ต.ค.61 30ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000
02พ.ย.61 06พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 3,000
09พ.ย.61 13พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 3,000
16พ.ย.61 20พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 3,000
23พ.ย.61 27พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 3,000
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 20,900 20,900 20,900 3,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้