GTM-12 WS (HC1-CX Saver) Hkg-Szx 3D2N Jul-Oct 18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 มิติ ช้อปปิ้งหลอหวู่ 3วัน2คืน
เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 9,999.- 
โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค (CX)


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 มิติ ช้อปปิ้งหลอหวู่ 3วัน2คืน เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999.- โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค (CX)
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว- -ฮ่องกง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ก.ค.61 07ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
12ก.ค.61 14ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
19ก.ค.61 21ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
21ก.ค.61 23ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
26ก.ค.61 28ก.ค.61 11,999 11,999 11,999 2,500
02ส.ค.61 04ส.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
04ส.ค.61 06ส.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
11ส.ค.61 13ส.ค.61 12,999 12,999 12,999 3,500
16ส.ค.61 18ส.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
18ส.ค.61 20ส.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
23ส.ค.61 25ส.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
25ส.ค.61 27ส.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
30ส.ค.61 01ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
01ก.ย.61 03ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
06ก.ย.61 08ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
08ก.ย.61 10ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
13ก.ย.61 15ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
15ก.ย.61 17ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
20ก.ย.61 22ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
11ต.ค.61 13ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 3,500
13ต.ค.61 15ต.ค.61 13,999 13,999 13,999 3,500
18ต.ค.61 20ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 2,500
20ต.ค.61 22ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 2,500
25ต.ค.61 27ต.ค.61 11,499 11,499 11,499 2,500
27ต.ค.61 29ต.ค.61 11,499 11,499 11,499 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้