GTM-12 WS (HH10-HX Spicy) Hkg 2D1N May-Oct 18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งรถรางพีคแทรม เจ้าแม่กวนอิม Symphony of Lights
เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 9,888.- 
โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ 


เริ่มต้น 9,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งรถรางพีคแทรม เจ้าแม่กวนอิม Symphony of Lights เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,888.- โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้ง-Symphony of Lights
วันที่สอง เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ก.ค.61 08ก.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500
14ก.ค.61 15ก.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500
21ก.ค.61 22ก.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500
04ส.ค.61 05ส.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500
11ส.ค.61 12ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 2,500
12ส.ค.61 13ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 2,500
18ส.ค.61 19ส.ค.61 9,888 9,888 9,888 2,500
25ส.ค.61 26ส.ค.61 9,888 9,888 9,888 2,500
01ก.ย.61 02ก.ย.61 9,888 9,888 9,888 2,500
08ก.ย.61 09ก.ย.61 9,888 9,888 9,888 2,500
15ก.ย.61 16ก.ย.61 9,888 9,888 9,888 2,500
22ก.ย.61 23ก.ย.61 9,888 9,888 9,888 2,500
14ต.ค.61 15ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 2,500
27ต.ค.61 28ต.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้