GTM-01 TSN01 AMAZING BEIJING -TIANJIN 5D4N JUL-OCT18 BY XW
ทัวร์จีน TSN01 AMAZING BEIJING -TIANJIN 5D4N 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเพียง 15,888 บาท   


เริ่มต้น 15,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน TSN01 AMAZING BEIJING -TIANJIN 5D4N เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2561 โดยสายการบิน Nok Scoot (XW) ราคาเพียง 15,888 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)– เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก–พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
วันที่สี่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -ตลาดรัสเซีย –ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
วันที่ห้า ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน– วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี –เทียนสิน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ก.ค.61 11ก.ค.61 15,888 18,888 18,888 4,500
27ก.ค.61 31ก.ค.61 18,888 21,888 21,888 5,000
10ส.ค.61 14ส.ค.61 18,888 21,888 21,888 4,500
01ก.ย.61 05ก.ย.61 16,888 19,888 19,888 4,500
22ก.ย.61 26ก.ย.61 18,888 21,888 21,888 5,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 18,888 21,888 21,888 5,000
20ต.ค.61 24ต.ค.61 18,888 21,888 21,888 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้