GTM-12 WS (PEK1-TG So Cool) PEK 5D3N Aug-Dec 18 BY TG
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรม พระราชวัง 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 16,999.- 
โดยสายการบินไทย แอร์เวย์


เริ่มต้น 16,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรม พระราชวัง 5วัน3คืน เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 16,999.- โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-ร้านไข่มุก-พระราชวังกู้กง–กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน-ร้านผีเซียะ-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอน-ถนนหวังฟู่จิ่ง-ตลาดตงหัวเหมิน
วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน-ร้านบัวหิมะ-สวนผลไม้-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ายน้ำ-ตลาดรัสเซีย
วันที่ห้า ปักกิ่ง–สุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ส.ค.61 26ส.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,000
29ส.ค.61 02ก.ย.61 16,999 16,999 16,999 4,000
06ก.ย.61 10ก.ย.61 16,999 16,999 16,999 4,000
19ก.ย.61 23ก.ย.61 17,999 17,999 17,999 4,000
24ต.ค.61 28ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 4,000
31ต.ค.61 04พ.ย.61 17,999 17,999 17,999 4,000
07พ.ย.61 11พ.ย.61 17,999 17,999 17,999 4,000
21พ.ย.61 25พ.ย.61 17,999 17,999 17,999 4,000
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้