GTM-01 KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N 
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 24,999 บาท     


เริ่มต้น 24,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561 โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ราคาเพียง 24,999 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ต้าหลี่
วันที่สอง เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่สาม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่สี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
วันที่ห้า ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
วันที่หก ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 17ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,000
19ต.ค.61 24ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,000
26ต.ค.61 31ต.ค.61 24,999 24,999 24,999 4,500
09พ.ย.61 14พ.ย.61 24,999 24,999 24,999 4,500
16พ.ย.61 21พ.ย.61 24,999 24,999 24,999 4,500
30พ.ย.61 05ธ.ค.61 25,999 25,999 25,999 6,000
05ธ.ค.61 10ธ.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,000
14ธ.ค.61 19ธ.ค.61 24,999 24,999 24,999 4,500
21ธ.ค.61 26ธ.ค.61 25,999 25,999 25,999 4,500
27ธ.ค.61 01ม.ค.62 29,999 29,999 29,999 7,000
28ธ.ค.61 02ม.ค.62 29,999 29,999 29,999 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้