GTM-12 WS (TPE4-SL Lovely Pro) Taiwan-Rainbow 5D3N Aug-Oct 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง หอระลึกเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 20,999.- 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 


เริ่มต้น 20,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง หอระลึกเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง 5วัน3คืน เดินทาง ส.ค.- ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 20,999.- โดยสายการบิน THAI LION AIR
วันแรก ดอนเมือง-ไต้หวัน-เถาหยวน
วันที่สอง หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ร้านเห็ดหลินจือ-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ย
วันที่สาม ไทเป-ร้านพายสับปะรด-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ร้านชา-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
วันที่ห้า เถาหยวน-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09ส.ค.61 13ส.ค.61 20,999 20,999 20,999 5,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 22,999 22,999 22,999 5,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้