GTM-01 CTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERLTAGE 6D5N JUL-AUG18 BY TG
ทัวร์จีน CTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERLTAGE 6D5N 
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 25,888 บาท     


เริ่มต้น 25,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน CTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERLTAGE 6D5N เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ราคาเพียง 25,888 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว
วันที่สอง เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
วันที่สาม ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย
วันที่สี่ ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย
วันที่ห้า ชื่อสุ่ย- เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
วันที่หก ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ค.61 06ก.ค.61 25,888 25,888 25,888 5,000
26ก.ค.61 31ก.ค.61 26,888 26,888 26,888 5,000
08ส.ค.61 13ส.ค.61 26,888 26,888 26,888 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้